Reminiscenční centrum

O nás​

Naše vize, poslání a hodnoty

Směřujeme k vytvoření reminiscenčního centra jako místa, kde se můžeme učit a objevovat nové možnosti zapojení vzpomínek do života lidí s cílem podpořit jejich důstojnost, identitu a spolužití.

Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí, v komunitách i v institucích.

Naši práci stavíme na hodnotách důvěry, spolupráce a úcty.

Iniciátorkou založení Reminiscenčního centra, z. s. v r. 2015 byla Hana Janečková, koordinátorka české účasti v mezinárodních projektech ERN, která se v uplynulém desetiletí věnovala mimo jiné výzkumu a popularizaci reminiscence v ČR.

V letech 2005 – 2008 spolupracovala s Gerontologickým centrem v Praze 8 (ředitelka doc. MUDr. Iva Holmerová PhD.) na výzkumném projektu „Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života a zdravotní stav seniorů žijících v instituci“, jehož byla hlavní řešitelkou.

Jedním z jeho výstupů byla první česká publikace na téma reminiscence (Janečková H., Vacková M.: Reminiscence : využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010)

Členky Reminiscenčního centra realizovaly ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí (ERN) inovativní reminiscenční projekty, které byly podpořené Evropskou unií z programu celoživotního vzdělávání Grundtvig.

Naše historie

2005: Making Memories Matter – Živé vzpomínky

Vytvoření souboru vzpomínkových beden a jejich putovní výstava v sedmi evropských městech, která byla doprovázená vzdělávacími aktivitami. V dubnu 2005 se tato výstava uskutečnila v Praze.

2010 – 2012: Remembering Together – Vzpomínejme společně

15 reminiscenčních setkání pro pečující a jejich blízké s demencí, do kterých byli v poslední etapě zapojeni též výtvarní umělci (skupinová práce, využití kreativních technik.

2012 – 2014: Vzpomínejme, když pečujeme.

Dva cykly 10 reminiscenčních setkání pro pečující a jejich blízké s demencí spojený s výcvikem reminiscenčních asistentů. Projekt zastřešilo Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Naše historie pokračování

V rámci dvou posledních projektů uspořádaly členky spolku tři konference ve spolupráci s Domovem pro seniory Slunečnice v Praze 8 – Bohnicích a VOŠ Jabok. Cílem konferencí bylo přiblížit české veřejnosti zkušenosti účastníků projektů a přispět tak k propagaci kreativní práce se vzpomínkami mezi profesionály i laickými pečovateli v ČR.

2012 Konference Reminiscence a domov – DS Slunečnice

2012 Mezinárodní reminiscenční workshop na téma Učíme se kreativní práci se vzpomínkami – VOŠ Jabok

2014 Konference Vzpomínejme, když pečujeme – DS Slunečnice

Lidé

Hana Čížková

Vyučuji reminiscenci na vyšší odborné škole sociální a pedagogické Jabok a podílím se již léta na nejrůznějších reminiscenčních aktivitách. Zapojila jsem se zejména do výcviku reminiscenčních asistentů v rámci projektu Evropské reminiscenční sítě „Vzpomínejme, když pečujeme“ v letech 2012 – 2014. Pod hlavičkou Reminiscenčního centra jsem koordinovala mezigenerační reminicsenční projekt „Pokladnice vzpomínek“ pro školní děti a jejich prarodiče. Ráda zpívám, hraji na kytaru a pečuji o svoji babičku, tři dcery a psa. To vše považuji za své cenné zdroje pro práci s reminiscencí, na níž si cením příležitosti pro tvořivost, objevování a spolupráci se lidmi, které to baví.

Hana Janečková

Reminiscence mě zaujala díky setkání s paní Pam Schweitzer koncem 90. let, kdy jsem navštívila její reminiscenční centrum v Londýně. Měla jsem pak příležitost spolupracovat s ní a dalšími kolegy z Evropské reminiscenční sítě na několika mezinárodních projektech – „Živé vzpomínky“ (umění reminiscenčních beden), „Vzpomínejme společně“ (vzpomínání s pečujícími rodinami a jejich blízkými s demencí) a „Vzpomínejme, když pečujeme“ (výcvik facilitátorů reminiscenčních skupin pro rodiny a jejich blízké s demencí). Vedla jsem výzkumný projekt Gerontologického centra v Praze věnovaný vlivu reminiscenční terapie na kvalitu života a zdraví seniorů v institucích, z něhož vzešla první knížka o reminiscenci u nás. Vyučuji reminiscenci v Diakonii ČCE a na Evangelické teologické fakultě UK. Ráda cestuji a poznávám nové krajiny i lidi, s nimiž mohu spolupracovat.

Renáta Netvichová Novotná

Již v dětství jsem ráda naslouchala vzpomínkám svých prarodičů. V r. 2009 jsem absolvovala kurz, seznámila se s Hankou Janečkovou a Pam Schweitzer a reminiscence mě naprosto nadchla. V Domově pro seniory Slunečnice v Praze-Bohnicích jsem měla možnost své nadšení prakticky uplatnit – zavedli jsme reminiscenční skupiny, sepisovali životní příběhy, tvořili koláže, pořádali výstavy. Měla jsem možnost zúčastnit se projektů organizovaných Evropskou reminiscenční sítí. Na reminiscenci mě těší její rozmanitost, kreativita, široké uplatnění v péči, v rodinách i v komunitě. Velmi mě zajímají lidé s demencí, jejich specifické potřeby, komunikace s nimi, možnosti jejich aktivizace. Lektoruji témata reminiscence, validace a komunikace se seniory. Baví mě sledovat dění a život kolem sebe i přes hledáček fotoaparátu.

Klára Cingrošová

Absolvovala jsem obor sociální práce na vyšší odborné škole i řadu kurzů zaměřených na práci se seniory, reminiscenci a trénování paměti. Mám za sebou ipětiletý psychoterapeutický výcvik. Nyní se věnuji svým dětem, ale také aktivizaci seniorů v Brandýse n. Labem. Několik let jsem pracovala jako vedoucí denního stacionáře v Domově Sue Ryder. Získala jsem certifikát facilitátora Evropské reminiscenční sítě v kreativní reminiscenční práci, který mě opravňuje vést skupiny pečujících rodin a jejich blízkých žijících s demencí. Zajímá mě podpora rodinných pečujících a otázky důstojnosti v péči o seniory. Jsem spoluautorkou Knížky pro vzpomínání a procvičování paměti, kterou v roce 2014 vydalo nakladatelství Portál.

Kvetoslava Hošková

Když vám před očima Alzheimerova nemoc mění toho, koho máte rádi, začnete hledat způsoby jak proti tomu bojovat. Pro mě se jedním z těchto způsobů stala reminiscence. Vědět před léty to, co vím teď, mohla jsem si s babičkou užít více společných chvil. Na kurzu v Diakonii ČCE jsem poznala dvě Hanky z našeho nynějšího týmu. Později jsme se setkaly na různých konferencích a spolupracovaly na projektech. Získala jsem certifikát facilitátora Evropské reminiscenční sítě v kreativní reminiscenční práci. Své dovednosti a vědomosti využívám při práci sestry na Geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice, kde vedu terapeutické skupiny pacientů. Mé zkušenosti ukazují, že reminiscence je pro nemocného seniora a jeho rodinu velkým přínosem. Čas nejde vrátit, ale někdy byste dali cokoliv za jednu minutu, kdy byste mohli říci nebo udělat něco jinak.

Blanka Jirkovská

Vystudovala jsem sociologii na FF UK a nyní působím jako akademický pracovník na VŠCHT v Praze. S reminiscencí jsem se setkala jako dobrovolník během mezinárodní konference ERN v Praze v r. 2012 a později absolvovala výcvik Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT). Stala jsem se aktivní členkou Reminiscenčního centra a pracuji v jeho výboru. Účastnila jsem se zahraničních reminiscenčních konferencí a stáží u Pam Schweitzer, a zapojila se do přípravy konference „Jak oživit vzpomínky aneb reminiscence v praxi“ v r. 2018 v Praze. Koordinuji výcvik reminiscenčních asistentů a program pro rodiny „Vzpomínejme, když pečujeme“. Reminiscenční práce mě naplňuje smyslem a přináší mi pocity radosti.

Pavlína Tonarová

Vystudovala jsem sociální práci, speciální pedagogiku a pastorační činnost v Olomouci a v Praze. Působím jako vedoucí pracovníků v sociálních službách a vedoucí ergoterapie v domově seniorů. S reminiscencí jsem se setkala poprvé ve své rodině, kdy jsem si uvědomila hodnotu vzpomínek u svých prarodičů. Absolvovala jsem kurz skupinové reminiscence v roce 2011. V roce 2019 jsem absolvovala výcvik Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT). Od roku 2021 jsem aktivní členkou reminiscenčního centra. Mojí hlavní náplní v reminiscenčním centru, je fundraising a velmi ráda se podílím na výcviku reminiscenčních asistentů a programu pro rodiny „Vzpomínejme, když pečujeme“. Ve volném čase se věnuji dalším vzdělávacím aktivitám v oblasti péče o seniory jako lektorka a jsem členkou Asociace nemocničních kaplanů. Práce se vzpomínkami je mojí srdeční záležitostí. Dává smysl a naději.

Jitka Andresová

Vystudovala jsem technickou kybernetiku na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Pracovala jsem jako programátor, účetní, analytik a business konzultant v českých a zahraničních firmách. Zkušenost s péčí o člověka s Alzheimerovou chorobou v rodině změnila moje profesní zaměření a díky tomu jsem se kromě jiného setkala s Validací podle Naomi Feil a též s reminiscencí. Prošla jsem výcvikem „Remembering Yesterday, Caring Today Training“ (RYCTT), účastnila se konferencí a kurzů v Londýně u Pam Schweitzer. V současné době se převážně zabývám poradenstvím pro rodiny pečující o blízkého s demencí v poradně Alzheimer Point a v rámci projektu „Vzpomínejme, když pečujeme“ působím jako lektor a koordinátor rodin. Jsem členkou výboru Reminiscenčního centra a mám na starosti ekonomickou stránku spolku včetně grantů. Práce se vzpomínkami mě stále příjemně překvapuje novými obzory a možnostmi.

Pavlína Formica

Vystudovala jsem obor sociální práce a absolvovala výcvik v reminiscenční práci RYCTT  2016 - 2017 (Remembering Yesterday, Caring Today Training). S reminiscencí se setkávám a využívám ji každý den při své práci aktivizačního pracovníka v domově pro seniory (Sociální služby Kynšperk nad Ohří). Vzpomínky jsou pro mě jako bylinky. Mají vůni, chuť, vzbuzují pocity a mohou být léčivé. Jsou sladké i hořké, ale především jsou mou součástí a bez nich bych to nebyla já. Díky nim potkávám nové známé, získávám přátele a dělají můj život bohatším. 

Veronika Šmejdová

Vystudovala jsem ergoterapii na ZSF UJEP v Ústí nad Labem a rehabilitační - psychosociální péči o postižené děti, dospělé a seniory na ZSF JCU v Českých Budějovicích. Práci se seniory se věnuji přes 20 let, nejprve jako dobrovolník, později jako pracovník přímé obslužné péče a poslední roky jako ergoterapeut v sociálních službách. Své zkušenosti jsem získala v domovech seniorů, domovech se zvláštním režimem, nebo Alzheimercentru. Ve své praxi aktivně pracuji s bazální stimulací, validací podle Naomi Feil, aromaterapií, smyslovými terapiemi, reminiscencí a dalšími alternativními přístupy. V roce 2019 a později jsem absolvovala výcvik „Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT)“. S reminiscencí jsem se prvně setkala ve své rodině, kdy jsem si uvědomila sílu vzpomínek, a jejich možnosti využití při péči o člověka s demencí. Ve volném čase přednáším, jsem instruktorkou taoistického tai chi, věnuji se kreativním činnostem, zahradničení a neustálému vzdělávání v oblasti péče o člověka s demencí.