Reminiscenční centrum

Reminiscence

Informace o reminiscenci

Reminiscence (vzpomínání) je hlasité nebo tiché (skryté, vnitřní, osobní) vybavování událostí, aktivit, zkušeností ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, nebo spolu s jinou osobou či skupinou lidí, obvykle s pomocí vhodných podnětů jako fotografií, archivní hudby, předmětů z domácnosti ap.

Woods et al.: Reminiscence and Life Review With Persons with Dementia: Which Way Forward? London1992, s.138

Reminiscenční metody, aktivity, programy či projekty jsou dnes běžnou součástí práce se starými lidmi v institucích, rodinách i komunitách. Životopis, biografie či životní příběh stejně jako reminiscenční rozhovor je považován za východisko individualizované péče. Skupinová reminiscence je zařazována mezi aktivizační činnosti stejně jako společné vaření tradičních jídel. Vytváření vzpomínkových beden, krabic, kufrů či kufříků patří k zajímavé nabídce pro zájemce o pobytové služby pro seniory.

Vzpomínkové knihy, knihy života, biografické listy či rodokmeny se stávají opěrným bodem smysluplné komunikace se seniory. Reminiscenční (retro) prvky v prostředí případně celá reminiscenční kultura v zařízeních pro seniory patří k samozřejmostem, na které jsou jejich zřizovatelé hrdí. Reminiscence, jak ukazuje praxe, se může stát užitečnou součástí každodenní péče o seniory tak, jako jsou vzpomínky běžnou součástí života každého člověka. Kterýkoli z dnes běžně užívaných přístupů a konceptů péče o seniory, pokud se obrací k člověku, respektuje jeho celistvost i cenu, jeho autonomii a důstojnost, nemůže opomenout celý prožitý život a měl by čerpat z osobní historie a vzpomínek, tedy využívat reminiscenci.

Janečková, Čížková, Nentvichová Novotná. Sociální služby. 3/2015, s. 24-26.

Metody, aktivity, programy a projekty

Cíl reminiscence

Cílem reminiscence je nejen zlepšení stavu pacienta, ale zejména posílení jeho lidské důstojnosti, zlepšení komunikace a ve svých důsledcích pomoc a podpora rodinnému pečovateli. Z výše uvedeného vyplývá, že tuto metodu bychom měli nejen doporučit a vzít na vědomí, ale zároveň už ji považovat za součást dobré praxe každého oddělení, které poskytuje péči pacientům s demencí (jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách).

Holmerová I. a kol.: Péče o pacienty s kognitivní poruchou, Praha 2007, s. 181

Základem reminiscence je rozhovor terapeuta (sociálního pracovníka, facilitátora) se starším člověkem (nebo se skupinou seniorů) na různá témata dotýkajících se průběhu jeho života (dětství, mládí, školy, práce, zájmů, událostí), jeho dřívějších aktivit a získaných zkušeností. Často jsou využívány vhodné pomůcky a podněty (staré fotografie, dokumenty, tiskoviny, předměty, nástroje a suroviny užívané v domácnostech, staré přístroje a pracovní nářadí, módní doplňky, filmy, lidová nebo taneční hudba apod.). Měla by např. prostupovat celé prostředí domova pro seniory jako součást organizační kultury, odrážet se v kontaktu každého pracovníka s klientem.

Pracovník by měl znát minulost klienta, zajímat se o ni, rozumět příčinám chování klienta, navázat plynule na jeho dosavadní život v době přechodu i adaptace na nové prostředí domova, pracovat se životním příběhem v individuálním plánování. Reminiscenční kultura se projevuje v estetice i funkčním uspořádání vnitřních prostorů (reminiscenční kavárny, pokoje, zátiší, dekorace), při organizaci činností (dílny, zahrada, podněty) i zábavy („čaje“, „solóny“, plesy, reminiscenční divadlo, návštěvy retrospektivních výstav, muzeí, výlety na místa prožitého dětství). Využívání reminiscence přispívá ke zlepšení kvality sociálních i zdravotních služeb pro seniory. Jde o metodu snadno dostupnou s rychlým efektem. Stačí věnovat starým lidem chvíli času, naslouchat jim.

Encyklopedie sociální práce, heslo Reminiscence/reminiscenční terapie. Portál 2013 Sociální služby. 3/2015, s. 24-26.

Základ reminiscence

Činnost

Reminiscence je činností individuální nebo skupinovou. Může to být aktivita více či méně strukturovaná, ale i zcela spontánní, nestrukturovaná, přičemž terapeutický aspekt vystupuje někdy víc, někdy méně do popředí. Její využití je zvláště vhodné u osob s demencí. Zde mohou vzpomínky ukázat na silné stránky člověka, podpořit jeho sebevědomí, přispět k rozvíjení vztahu, prolomit komunikační bariéru. Reminiscence je příkladem psychosociální intervence, která cíleně pracuje s něčím, co důvěrně zná a dělá každý člověk, a to většinou s potěšením a radostí. Je to vzpomínání a sdílení příběhů, zážitků a situací, které jsme prožili, a to v bezpečné a uvolněné atmosféře, v prostředí, které podporuje iniciativu, kreativitu, humor a spolupráci. Zvláště důležitý je tento přístup při vzpomínání s lidmi s demencí a jejich neformálními rodinnými pečovateli.

Schweitzer P. Bruce E, Remembering Yesterday, Caring Today. Reminiscence in Dementia Care. A Guide to Good Practice. London, 2008.

Odborné publikace ke studiu

Reminiscence známá i neznámá

Reminiscence známá i neznámá: v rodině, v nemocnici, ve škole i v obci

Hana Čížková, Hana Janečková,kol. (2021), Praha, Pasparta,
ISBN 978 80 882 908 10

Taneční v noční košili

Taneční v noční košili

Březinová I., Cingrošová K. , Franců R. (2019), Praha, Pasparta
ISBN 978-80-882-9033-9

Jak jsme vařili a jedli

Jak jsme vařili a jedli

Cingrošová K. ,Dvořáková K. (2018), Praha, Portál
ISBN 978-80-262-1332-1

Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Cingrošová K., Dvořáková K. (2016), Praha: Portál
ISBN 978-80-262-1125-9

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Cingrošová K., Dvořáková K. (2014), Praha: Portál
ISBN 978-80-262-0703-0

987_bg

Reminiscenční terapie

Špatenková N., Bolomská B (2011), Galén
ISBN 9788072627110

Reminiscence

Reminiscence. Využití vzpomínek při práci se seniory

Janečková H., Vacková M. (2010), Praha, Portál, 151 p.
ISBN 978-80-7367-581-3

Články v časopisech

Nentvichová Novotná R.
Dramatizace vzpomínek – reminiscenční techniky v praxi, Verlag Dashöfer. 1.8.2017.

Reminiscence a její využití u seniorů s demencí,  Verlag Dashöfer. 1.11.2016.

Nentvichová Novotná R., Janečková H.
(2016) Validace podle Naomi Feilové – klíč k porozumění lidem s demencí – 1. část. Sociální služby. Březen, s.24-26.

(2016) Validace podle Naomi Feilové – klíč k porozumění lidem s demencí – 2. část. Sociální služby. Duben, s.20-22.

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.
(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Březen, s. 24-26.Využití vzpomínek v pečujících rodinách a komunitě.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka.  Sociální služby. Duben, s. 16-21. Život vzpomínek v domovech – od jednotlivce ke komunitě – 1. část.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Květen , s.14-16 Život vzpomínek v domovech – od jednotlivce ke komunitě – 2. část.

 (2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Červen, s.36-38

Janečková Hana
(2014): Assessment of reminiscence group work with families caring for a person with dementia. In H. Štěpánková & R. Šlamberová (Eds.), Stárnutí […]

Janečková H., Nentvichová Novotná R
(2013): Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory. Sociální práce/Sociálna práca č. 1, s. 72-81.

Janečková Hana
Křížová E. (2012): Vzpomínejme společně: kreativní využití reminiscence v rodinách pečujících o člověka s demencí. Sociální práce/Sociálna práce, č. 4, s. 51-55.

Reminiscence-Léčba vzpomínkami (2014): Pořad Klíč – magazín nejen pro zdravotně postižené. ČT2, Premiéra 2.4.2014.