Informace o nakládání s osobními údaji

1. Reminiscenční centrum, z. s., (dále RC) zpracovává a uchovává od zájemců o vzdělávací programy a jejich účastníků tyto osobní údaje:

– identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození),
– kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail),
– údaje o vzdělání a zaměstnání a dosavadních zkušenostech v práci s reminiscencí,
– fakturační údaje,
– fotografie a videonahrávky pořízené v průběhu vzdělávacího programu,

a to za účelem výběru a zařazení zájemce do vzdělávacího programu, zpracování dohody o
účasti na vzdělávacím programu, evidenci účasti na vzdělávacím programu, průběžné
komunikaci účastníků vzdělávacího programu s lektory a lektorkami a konečně za účelem
vydávání osvědčení o absolvování vzdělávacích programů (na základě podmínek Zákona o
sociálních službách č. 108/2006 Sb. v § 117a, odst. 3 písm. e.). Fotografie a videonahrávky jsouv průběhu vzdělávacího programu/výcviku pořizovány za účelem dokumentace aktivit proposkytovatele grantu, navazující vzdělávací a konferenční aktivity členů RC a budou
k dispozici pro prezentaci RC na webových stránkách a na facebooku, a to jedině bez uvedení jmen zobrazených osob.

Výše zmíněné údaje o účastníkovi vzdělávacího programu budou uchovány po dobu celého
vzdělávacího programu (participativní výcvik v programu „Vzpomínejme, když pečujeme“).
Po dobu 10ti let od posledního výcviku/vzdělávacího programu, který účastník v RC
absolvoval, jsou uchovány identifikační a kontaktní údaje za účelem informování absolventů o akcích RC, a zvaní na společné akce.

Údaje jsou uchovávány v interní elektronické databázi RC chráněné přístupovým heslem. Jsou sdíleny pouze členkami výboru a lektorkami vzdělávacího programu/výcviku, které jsou členkami RC. Rovněž fotografie a videonahrávky jsou archivovány v elektronické podobě v databázi RC a chráněné přístupovým heslem.

Poskytnutí osobních údajů i souhlas s fotografováním a pořizováním videonahrávek jsou zcela dobrovolné. Účastník výcviku má právo kdykoli vznést dotaz na systém uchovávání,
zpracovávání či opravování poskytnutých osobních údajů, fotografií a videonahrávek a má
právo kdykoli požádat o jejich opravu či odstranění, a to písemně e-mailem na adresu
reminiscencní@centrum.cz, případně dopisem na adresu Svojšovická 10, 140 00 Praha 4.
Osobní údaje i fotografie budou na základě písemné žádosti účastníka výcviku kdykoli
vymazány.

2. Reminiscenční centrum, z. s., (dále RC) zpracovává a uchovává citlivé osobní údaje od účastníků aktivizačního programu pro pečující rodiny „Vzpomínejme, když pečujeme“ Jde o tyto osobní údaje:

– identifikační údaje (jméno, příjmení, titul),
– kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail),
– fotografie a videonahrávky pořízené v průběhu aktivizačního programu

Výše uvedené identifikační a kontaktní údaje budou uchovány za účelem jejich zpracování pro poskytovatele grantu, pro evidenci docházky na setkání, pro zasílání pozvánek a další
komunikaci s účastníky setkání v průběhu trvání aktivizačního programu, a to dle aktuální
potřeby telefonicky, mailem nebo poštovní zásilkou. Po skončení programu budou uchovány pouze tehdy, budou-li mít účastníci zájem o získávání informací o aktivitách RC, o následných setkáních na podporu sociálního začlenění a udržitelnosti efektu aktivizačního reminiscenčního programu. Mají však také právo požádat o skartování veškerých svých osobních údajů i fotografií a videonahrávek kdykoli v průběhu trvání reminiscenčního programu nebo ihned po jeho skončení, a to písemně e-mailem na adresu reminiscencni@centrum.cz, případně dopisem na adresu Svojšovická 10, 140 00 Praha 4.

Veškeré osobní údaje spojené s životním příběhem účastníků aktivizačního programu, které vyjdou najevo v souvislosti s použitou metodou reminiscence, budou považovány za důvěrné a nebudou nikde dokumentovány. Výjimku budou tvořit pouze ty vzpomínky, které budou sloužit jako podklad či podnět pro další reminiscenční aktivity v rámci následujících setkání (např. pro zpracování reminiscenčního produktu, pro možnost dramatizovat vzpomínky, vytvořit medailonek apod.), a to s důrazem na ohleduplnost a etická kritéria. Po ukončení programu budou veškeré takto získané osobní údaje a individuální dokumentace všech účastníků aktivizačního programu skartovány. Se souhlasem účastníků budou uchovány pouze hodnotné kreativní reminiscenční produkty, které vzniknou během aktivizačního programu (koláže, bedny), a to za účelem jejich využití na výstavách či pro didaktické účely.

Reminiscenční centrum, z. s., uchovává a zpracovává o účastnících aktivizačního programu
také zvláštní kategorii osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, které se týkají některých
aspektů zdravotního stavu, zejména stupně a charakteru postižení kognitivních funkcí a s tím souvisejících poruch paměti a poruch chování. S těmito údaji pracují odborníci v roli lektorů a účastníci výcviku, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Účelem využití těchto osobních údajů je průběžné individuální nastavování a hodnoceni reminiscenčních aktivit, uplatnění vhodného postupu sociálního začleňování a zlepšování kvality života jednotlivých účastníků programu.

Při ochraně citlivých osobních údajů postupují spolupracovníci RC v souladu s aktuální sociální a zdravotnickou legislativou. Tyto údaje jsou orientačně zachyceny v individuální dokumentaci účastníků reminiscenčních setkání, která je uchovávána pouze pověřenou koordinátorkou konkrétního aktivizačního programu (Vzpomínejme, když pečujeme) v její elektronické databázi, a také pouze jí jsou tyto údaje přímo přístupné. Po skončení programu je tato individuální dokumentace vždy okamžitě skartována. Souhlas s poskytnutím osobních údajů vyjadřují účastníci aktivizačních programů v přihlášce
do aktivizačního reminiscenčního programu (Vzpomínejme, když pečujeme).

3. Reminiscenční centrum, z. s., (dále RC) zpracovává a uchovává osobní údaje svých členů a spolupracovníků

s nimiž uzavírá dohody o provedení práce nebo mandátní smlouvy dle platné pracovně právní legislativy. Veškeré osobní údaje týkající se pracovně právních vztahů jsou uloženy u předsedkyně spolku a nikdo jiný k nim nemá přístup.

4. Reminiscenční centrum, z.s., shromažďuje a zpracovává též osobní údaje dárců

za účelem uzavírání dárcovské smlouvy a vystavení potvrzení o poskytnutém daru. Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické databázi předsedkyně Reminiscenčního centra, z.s., a jsou přístupné pouze jí. Osobní data jsou uchovávána po dobu 5 let od posledního daru dotyčného dárce.

V Praze dne 25.7.2018