Reminiscenční centrum

Fotovýstava vzpomínek na vzpomínky

Projekt nabízí lidem žijícím s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami kognitivního postižení v domácím prostředí a jejich blízkým, kteří o ně pečují, cyklus deseti setkání naplněných společnými aktivitami spojenými s podporou vzpomínání. Důraz je kladen nazachované dovednosti a schopnosti jednotlivých účastníků.

Cílem projektu je podpořit důstojné sociální začlenění lidí s kognitivními obtížemi a jejich rodin. Setkání se snaží vytvořit atmosféru, ve které se lidé cítí dobře, nacházejí nové přátele, vzpomínají na chvíle svého života, které pro ně byly příjemné a posilující. Prožitek vzájemnosti a pospolitosti podporuje vědomí, že vnelehkém životním období se lze ze života radovat, navazovat přátelství a přispět svou jedinečností. Součástí projektu je i výcvik reminiscenčních asistentů v kreativní reminiscenční práci se skupinou pečujících rodin. Hlavní přínos projektu spočívá v rozšíření povědomí veřejnosti o možnostech zlepšovat komunikaci a kvalitu života lidí žijících s kognitivními problémy a prostřednictvím reminiscence zpříjemňovat a usnadňovat rodinnou péči.